Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu BazaDziecka.pl

 • § 1. OPIS SERWISU
 1. Serwis kierowany jest:

(a) przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką związaną z dziećmi tj. głównie rodziców, chcących aktywnie spędzać z dziećmi czas wolny - którym umożliwiane jest zapoznanie się z bazą aktualnych wydarzeń w wybranej miejscowości lub informacjami o: zajęciach dodatkowych dla dzieci, warsztatach, festynach, ofertach edukacyjnych, kulturalnych bądź sportowych;

(b) ogłoszeniodawców działających w szeroko pojmowanej branży dziecięcej (m.in. sklepów z artykułami dziecięcymi, placówek edukacyjnych lub kulturalnych czy też organizatorów imprez dla dzieci), którym Serwis daje możliwość dotarcia do usługobiorców bądź klientów, poprzez: dodanie swojej oferty do katalogu, dodawanie aktualnych wydarzeń, wyróżnienie swoich wydarzeń lub ofert, umieszczenie w serwisie Bannerów, organizowanie i sponsorowanie konkursów bądź wprowadzanie do Serwisu artykułów o tematyce dziecięcej.

 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom umożliwiane jest głównie korzystanie z Funkcjonalności.
 2. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 • § 2. AKCEPTACJA WARUNKÓW
 1. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, w całości lub w części, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 2. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie: nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.
 3. Zarówno Regulamin jak i Polityka Prywatności są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności, są również udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności - w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Administrator podaje do wiadomości treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności - z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 5. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po chwili wejścia w życie zmian Regulaminu lub Polityki Prywatności zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem określonym w odpowiednich postanowieniach Regulaminu.
 • § 3. ZNACZENIE
 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

1)      Administrator bądź BazaDziecka.pl - Skryba z siedzibą w Poznaniu, adresem rejestracyjnym przy ul. Krajeneckiej 20 (kod pocztowy: 60-461), NIP 9720435682, REGON 630992198;

2)      Banner - forma przekazania treści reklamowych stanowiąca odnośnik do produktów, usług, stron internetowych, witryn internetowych lub innych komunikatów;

3)      Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Administratora biuro obsługi Użytkowników stanowiące biuro Projektu i mieszczące się w Poznaniu przy ul. Krajeneckiej 20 (kod pocztowy: 60-461), e-mail: info@bazadziecka.pl;

4)      Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

5)      Dobra - dobra osobiste Użytkownika wykorzystywane w ramach Serwisu;

6)      Dodatkowe warunki - dokumenty (głównie elektroniczne) określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;

7)      Domena - narzędzie, wskazujące użytkownikowi sieci Internet położenie Serwisu, współpracujące z następującymi nazwami domenowymi: bazadziecka.com.pl , bazadziecka.pl , bazadziecka.pl , bazadziecka.com.pl , przy czym docelową nazwą domenową (na którą następują przekierowania) jest: bazadziecka.pl ;

8)      Droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu poczty elektronicznej Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta;

9)      Działanie - działanie, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkursy na projekty związane z wprowadzaniem na rynek e-usług oraz produktów cyfrowych (w ramach Priorytetu VIII: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki oraz Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej);

10)    Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Serwisu, w tym w szczególności: (a) wybór miasta; (b) przeglądanie Zawartości (w tym w szczególności treści odnoszących się do: wydarzeń, miejsc, ofert, kronik rodzinnych, konkursów, artykułów); (c) korzystanie z Konta; (d) utworzenie profilu Użytkownika; (e) dodawanie swoich wydarzeń; (f) dodawanie interesujących Użytkownika wydarzeń do kalendarza; (g) dodawanie swoich miejsc; (h) dodawanie ofert do katalogu; (i) założenie i prowadzenie kroniki rodzinnej (dodawanie m.in. treści bądź zdjęć); (i) moderacja swojego profilu; (j) dodawanie komentarzy; (k) konkursy; (l) mailing; (m) RSS;

11)    Grafika - graficzne aspekty interfejsu Serwisu, w tym w szczególności wszystkich stron i podstron Serwisu oraz znaków specjalnych pojawiających się w Serwisie;

12)    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

13)    Konto - konto w Serwisie;

14)    Licencja - licencja, na mocy której Użytkownik uprawnia Administratora do korzystania z Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta - na warunkach określonych w § 6 Regulaminu.

15)    Okres Licencji - czas określony 2 lat liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Serwisu);

16)    Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu;

17)    Partner - przedsiębiorcy oraz inne podmioty będące kontrahentami Administratora, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu;

18)    Polityka Prywatności bądź Polityka Prywatności Serwisu BazaDziecka.pl - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności;

19)    Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;

20)    Projekt - projekt Administratora pt. „Stworzenie internetowego serwisu BazaDziecka.pl” realizowany w ramach Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa;

21)    Przedłużony Okres Licencyjny - czas określony równy 12 miesiącom kalendarzowym;

22)    Regulamin bądź Regulamin Serwisu BazaDziecka.pl - niniejszy regulamin;

23)    Reklamacja - postępowanie reklamacyjne określone w § 14 Regulaminu;

24)    Serwis - witryna internetowa Administratora, do której kieruje Domena;

25)    Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

26)    System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;

27)    Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

28)    Umowa - umowa o świadczenie Usług;

29)    Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;

30)    Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;

31)    Użytkownik - każdy podmiot, który korzysta z Serwisu, w tym w szczególności ogłoszeniodawcy, w rozumieniu dokumentacji Projektu

32)    Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;

33)    Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Administratora:

I. Wymagania dotyczące Urządzeń końcowych:

1)   przeglądarka internetowa Internet Explorer 6 lub wyższa, Firefox w wersji 3 lub wyższej, Google Chrome w wersji 9 lub wyższej;

2)   włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript;

3)   zainstalowana i prawidłowo działająca wtyczka Adobe Flash Player w wersji 10.0 lub wyższej.

II. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji.

III.  Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail). Użytkownik jest świadomy, że istnieją programy pocztowe, których określone ustawienia mogą powodować omyłkowe traktowanie korespondencji mailowej przychodzącej z Serwisu jako korespondencji niechcianej tzw. SPAM.

IV. Zabronione jest korzystanie z wirusów, botów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji (w szczególności automatyzujących wypełnianie formularzy i symulujących ruch generowany przez działania Użytkownika).

V.  Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

34)    Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym informacje, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje lub materiały;

35)    Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności) oraz na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub Partnerów;

36)    Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System Administratora lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sieci komputerowe (w tym System Administratora lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe, w tym bez ograniczeń, wszelkiego typu programy komputerowe, kody komputerowe bądź procedury, które mają na celu lub mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp, wyłączyć, uszkodzić lub usunąć oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sprzęt (w tym Urządzenia końcowe, System Administratora lub ich elementy) lub dane (w tym Dane) bądź wykonywać inne podobne funkcje;

37)    Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu, w tym Oprogramowanie, projekty, tekst, obrazy, fotografie, ilustracje, materiały audio i wideo, Grafika, bazy danych, wybór, kolejności, wygląd i układ elementów, a także wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe odnoszące się do Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od Administratora lub podmiotów, z którymi łączą Administratora stosowne umowy dotyczące Praw;

 1. Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.
 2. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje.
 3. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.
 • § 4. DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ
 1. Serwis zawiera kombinację Zawartości pochodzącej od: Administratora, Użytkowników bądź Partnerów, przy czym Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej jako Zawartość pochodząca od Administratora, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje lub inne treści składające się na Zawartość pochodzącą od Administratora były ścisłe i poprawne, niemniej Zawartość dostarczana jest przez Administratora jedynie w celach informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych.
 3. Wprowadzanie Zawartości do Serwisu przez Użytkowników wymaga posiadania aktywnego Konta.
 4. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości niepochodzącej od Administratora.
 5. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały, niezależnie od ich formy lub charakteru, które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu - z uwagi na co Użytkownicy zobowiązują się, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie naruszać Regulaminu. W szczególności Użytkownicy oświadczają i zapewniają, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie zawierać żadnych treści, które: są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; naruszają jakiekolwiek Prawa innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich, tajemnice handlowe, Dobra bądź prywatność, naruszają umowy o zachowaniu poufności lub naruszają jakiekolwiek przepisy Terytorium odnoszące się w szczególności do nieuczciwej konkurencji lub zakazanej reklamy; mają charakter zniesławiający, szykanujący; obsceniczny, pornograficzny bądź zawierają Złośliwy kod. Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie w Serwisie Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - bez jednoczesnego podania tych Danych do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.
 6. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich w Serwisie Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie oraz każdorazowego efektywnego udzielania Licencji.
 7. Administrator egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą jej przysługiwać, powiadamiając o tym Użytkownika będącego Konsumentem, do: ( a) modyfikacji, odrzucenia bądź usunięcia Zawartości lub jej części; ( b) zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub ( c) skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Administratorowi  środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu, w tym bez ograniczeń, blokowania określonych adresów IP lub blokowania bądź usunięcia Konta.
 8. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Administrator nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych.
 9. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Administratora, Partnerów lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Administrator nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.
 10. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych.
 11. Użytkownik decydując się na skorzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wyraża każdorazowo Zgodę. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.
 • § 5. ZASADY POSTĘPOWANIA
 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Oprogramowania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.
 • § 6. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
 1. Uprawnionym do Znaków jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Administratora. Jakiekolwiek nieautoryzowane lub zakazane korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Administratora w celu korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik ma świadomość i zgadza się, iż poprzez umieszczanie Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta udziela Administratorowi Licencji na następujących polach eksploatacji (w całości lub w części): użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, wykonywanie - niezależnie od formy oraz w odniesieniu do wszystkich treści składających się na bądź będących elementem Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta. Zawartość, w zakresie Licencji nie obejmuje Dóbr takich jak wizerunek.
 3. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, nieodpłatnej oraz sublicencjonowalnej (pod warunkiem akceptacji jej warunków). Licencja zostaje udzielona na Okres Licencji. Okres Licencji ulega cyklicznemu przedłużeniu na Przedłużony Okres Licencyjny, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu licencyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem na koniec każdego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego), za wypowiedzeniem złożonym w ostatnim miesiącu danego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego). Dla uniknięcia wątpliwości, poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że po inicjalnym zaakceptowaniu Regulaminu (przy zakładaniu Konta) bądź zaakceptowaniu zmian Regulaminu na warunkach tutaj opisanych, efektywne udzielanie Licencji na warunkach tutaj opisanych, nie wymaga od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli
 4. Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków, tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.
 5. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie, jak również pobierać Zawartość z Serwisu, jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.
 • § 7. OPŁATY
 1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności.
 2. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 • § 8. KONTO
 1. Użytkownicy mogą: ( a) umieszczać Zawartość w Serwisie lub ( b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: ( a) adres e-mail; ( b) nazwa użytkownika; ( c) hasło; (d) płeć; (e) rok urodzenia.

Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu takiego podmiotu, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. Aby korzystać z Usług bądź Funkcjonalności wymagających opłaty osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych: ( a) imię; ( b) nazwisko osoby wypełniającej formularz, ( c) adres e-mail; ( d) hasło; ( e) dane adresowe (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj); ( f) pełna nazwa (firma) podmiotu rejestrowanego, ( g) NIP. Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu.

 1. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.
 2. Z tytułu założenia Konta Administrator nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Administrator rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Administratorowi przez Użytkownika wymaganych przez Administratora informacji lub dokumentów.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (odpowiednio): a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie; b) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Administrator uzyska informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza Prawa lub Dobra Administratora, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.
 6. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany .
 7. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za: (a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz (c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta - chyba, że wykaże, iż konkretne czynności zostały dokonane wbrew jego woli a on sam nie miał i nie mógł był mieć wpływu na uniemożliwienie dokonania tych czynności przez osoby trzecie.
  , DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆstrong
 • § 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator szanuje prywatność Użytkowników, Dane oraz Dobra i pragnie je chronić przez cały czas. Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.

 • § 10. ZABEZPIECZENIE PRZEZ NIE-KONSUMENTÓW
 1. Użytkownicy zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Administratora, jak również jego udziałowców, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, Partnerów oraz dostawców przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź Praw) innych Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Administratora, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Administratorem, zgodnie z wnioskiem Administratora, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.
 • § 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NIE-KONSUMENTÓW
 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Administrator lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiadają wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Administrator lub taki Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wszelka Zawartość jest umieszczana w bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, Systemu lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 • § 12. CHARAKTER INFORMACJI

Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy.

 • § 13. NARUSZENIA
 1. Administrator szanuje Prawa oraz Dobra innych i prosi Użytkowników o okazywanie takiego samego szacunku Prawom oraz Dobrom Administrator, innych Użytkowników, Partnerów oraz osób trzecich.
 2. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących im Praw do Zawartości lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winni dokonać zgłoszenia tego faktu Administratorowi - przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.
 3. Dla ułatwienia Administratorowi reakcji na ewentualne naruszenia, Administrator zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria: ( a) precyzyjne oznaczenie osoby, której przysługują Prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa lub Dobra; ( b) precyzyjny opis Zawartości, Utworu lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z Praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów; ( c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu); ( d) dane kontaktowe zgłaszającego; ( e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw oraz Dóbr, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Administratorowi lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z Praw lub Dóbr jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu Prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).
 • § 14. REKLAMACJE
 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania czy też nienależytego wykonania Usług, z zastrzeżeniem, iż warunki Reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera.
 2. Reklamacja powinna zawierać: ( a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; ( b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; ( c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; ( d) datę zawarcia Umowy; ( e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia; ( f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; ( g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 5. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: ( a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej reklamację; ( b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; ( c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; ( d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; ( e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; ( f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; ( g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.
 • § 15. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Administratora - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) lub usunięcia Konta.
 2. Z momentem rozwiązania Umowy: ( a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta); ( b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; ( c) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu - przy czym zapis ten nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Administratora, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 • § 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.
 2. 2. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Administratora oraz zabezpieczenia Administratora w rozumieniu § 10 Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 4. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
Jak chcesz aby Twoje dziecko spędziło czas?
Aktywność sportowa
Rozrywka na weekend
Nauka przez zabawę
Wydarzenie kulturalne
Warsztaty i kursy
Masz konkretne oczekiwania?
Skorzystaj z naszego katalogu!
Data od:
Data do:
Wybrane miasto:
Newsletter
Reklamy
Kronika rodzinna
Obozy narciarskie
data założenia: 04.12.2014 21:01
Ostatni post: 04.12.2014 21:03

Zapraszamy miłośników białego szaleństwa na obóz narciarski Zobacz więcej »

Kirunek Kolonia Harsz

Wreszcie wypłynęliśmy! 4 żaglówki pod wspólną banderą wypłynęły z Giżycka ku nowej przygodzie. Zobacz więcej »

Partnerzy:
BEZPIECZNY STOK
Klub Mamuśki
PayU
SOSrodzice.pl
Świadoma Mama
Szlak Rzemiosła
Teatr Animacji w Poznaniu
Teatr Będzin
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
BEZPIECZNY STOK
Klub Mamuśki
PayU
SOSrodzice.pl
Świadoma Mama
Szlak Rzemiosła
Teatr Animacji w Poznaniu
Teatr Będzin
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Poleć nas na Facebook i G+
Twitter Pinterest
Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności